Menu

Документа

На овој страници можете прегледти и преузети документа Школе у pdf формату.

Документа Школе

Акциони план
Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима
Финансијски план за 2022. годину
Извештај прихода и расхода (Завршни рачун) за 2021. годину
Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину
Годишњи извештај о раду школе за школску 2020/2021. годину
Информатор о раду школе
Образовна постигнућа ученика у 2020/2021. години
Завршни рачун за 2020. годину
Финансијски план за 2021. годину
Примери функционалног учења у ваннаставним активностима ОШ "Старина Новак"
Статут школе
Правилник о раду
Етички кодекс
Правилник о организацији систематизацији послова
Правила понашања
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о испитима
Правилник о награђивању ученика
Кућни ред
Правилник о поступку јавних набавки
Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Ученичког парламента
Пословник о раду Савета родитеља
Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад
Пројекат Спортско одељење
Елаборат о развојном одељењу
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Прво саветовање просветних радника (Ивањица - 29-30.05.2015) - Зборник уводних реферата са стручним расправама
Стручно упутство о начину израде школске документације
Правилник о заштити и безбедности ученика
Пројекат прославе 90 година постојања ОШ "Старина Новак"
Елаборат о извођењу двојезичне наставе
Пројекат "Старина Новак - Баба Новак"
Пројекат "Век прве победе Великог рата"
Пројекат "Трагом блага кнеза Милоша"