Кадровски услови рада

Директор 1
Психолог 1
Педагог 1
Библиотекар 1
Наставници предметне наставе 34
Наставници разредне наставе 23
Секретар 1
Рачунополагач 1
Административно-финансијски радник 1
Домар 1
Сервирка 1
Радници на одржавању чистоће 10
Укупно 76

Укупан број наставника је 57. Од тога је са високом школском спремом 50 (од тога 3 професора имају магистратуру и један специјализацију), а са вишом 3.
Остали запослени: са специјализацијом 1, са високом школском спремом 4, са вишом 1, са средњом 1, квалификовани радник 1 и полуквалификованих 11.