Музеј школе

Музеј школе се намеће као неопходност због неколико разлога: дуг и богат живот школе нагомилао је временске слојеве у којима је огромна количина грађе, драгоцене за употпуњавање слике једног народа и друштва; потреба да се сакупљање и чување, али у највећој мери коришћење поменуте грађе организује преко органа који би се само томе посветио. Предлог имена овог органа би могао бити: ОШ СТАРИНА НОВАК - МУЗЕЈ ШКОЛЕ

Циљеви и задаци Музеја школе

Циљеви Музеја школе:
• истраживање историје школе,
• чување експоната у вези са историјом школе,
• образовање ђака, развијање привржености и љубави према свом народу и разумевања према другим народима и заједницама.

Задаци Музеја школе:
• прикупљање материјалне и документационе грађе у вези са историјом школе,
• писање и објављивање радова о значају, улози и месту школе у националној и локалној историји,
• објављивање билтена, часописа и књига,
• одржавање предавања и трибина,
• организовање изложби,
• организовање манифестација и прослава.

Просторије Музеја школе

Решење просторија Музеја школе постоји иако се оскудева у физичком простору. Постоје два могућа решења:
1. коришћење подрумске просторије, након детаљне адаптације преосталог неадаптираног дела подрума, довођењем у стање у коме су подрумске просторије у другом делу школске зграде.
2. коришћење заробљене просторије иза трпезарије школе, померањем постојећих зидова и отварањем врата.
Због чињенице да је јубиларна година почела и да постоји опасности да се, ослањајући се на обезбеђивање финансијских средстава за опремање поменутих просторија у сврху коришћења за Музеј школе, кроз јавне набавке изгуби много времена — најизгледнији начин финансирања опремања просторија Музеја школе је финансирање из сопствених средстава школе и донација.

Организација оснивања Музеја школе

Одлука о оснивању Музеја школе мора проћи предвиђену законску процедуру, кроз коју би се верификовало да је Музеј школе орган школе. Музеј би добио Правилник о раду којим би се прецизирале његове надлежности, права и обавезе. Сам остваривање услова за почетак рада и оживљавање рада музеја обухватао би следећи низ неопходних активности:
1.Адаптација и уређење подрумске просторије за потребе чувања музејске збирке:
- изношење из подрума поломљеног школског намештаја, отпада и смећа,
- ангажовање овлашћене фирме за снимање стања и израду предмера,
- опремање просторије намештајем.
Носилац активности: домар, теткице, директор, секретар.
2.Остваривање контакта са Архивом Србије због:
- архивирања школске документације (законска обавеза)
- откривања докумената важних за музејску збирку
Носилац активности: директор, Милош Пекић, Јелена Ђорђевић.
3. Остваривање контакта, због стручних савета за оснивање музеја, са:
- представником Педагошког музеја;
- кустосом МУЗЕЈА ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ Браном Павковић
Носиоци активности: директор, М.Недовић, Весна Ћехић, Александра Куртеш.
4.Остваривање контакта са САНУ, са циљем обавештавања о националном значају школе чији музеј је у оснивању;
Носиоци активности: Маја Качавенда, директор
5.Формирање Иницијалне групе за оснивање Музеја, чији су задаци:
- анализа инструкција добијених од Музеја железнице и Педагошког музеја;
- израда Плана активности и корака њихове реализације;
- израда Плана трошкова за активности оснивања Музеја;
- одређивање носиоца активности;
- формирање Клуба ученика за оснивање Музеја (носиоци Повеље оснивач Музеја)
Носиоци активности: Здравка Старчевић, Ивана Бојанић, Стефан Димитријевић, Василије Савић, Миладин Ликић, Мира Иванчевић, Ивана Николић, Стеванка Станојев.

Извори финансирања оснивања Музеја школе

Постојањe музеја није законска обавеза школе па у складу са тим законодавац није предвидео финансирање рада музеја. Због тога је неопходно додатно дефинисати изворе финансирања рада Музеја школе. Извори финансирања музеја могу бити:
1.сопствена средства школе;
2.донације;
3.додатна средства из ресорног министарства по посебном захтеву школе;
4.средства од Општине Палилула по основу јубилеја школе као значајног догађаја на општини у току године.
5.средства од града Београда по основу јубилеја школе као значајног догађаја у оквиру образовања, у току 2012.године.