Актуелности

Списак одабраних уџбеника за школске 2016/17-2018/19. >>
Цена дневних оброка за ученике нижих разреда >>
Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја >>
Поступак преузимања ђака млађих разреда >>
Због учесталих несугласица између ученика, као и могућности ширења болести "прљавих руку", ученицима се СТРОГО забрањује доношење и коришћење сличица у школи.
погледајте детаљније>>
Поступак и услови за регресирање дела трошкова екскурзије и наставе у природи >>
Одлука о праву на регресирање трошкова наставе у природи и трошкова екскурзије>>
Савет родитеља
Распореди и календар
Чланак психолога Слађане Луковић у листу Друштва психолога Србије

Гостовање психолога Слађане Луковић у фокус групи у емисији "Тако стоје ствари" на РТС

24.5.2017. године

О психоактивним супстанцама може се говорити и у млађим разредима. За децу "дрога" је опасна реч. Да ли је страх од наркотика довољан да их заустави? Како их подржати да би направили добар избор? Како из односа са битним особама из своје средине млади граде осећање сигурности и самопоуздања? Нудимо ли младима довољно истинске подршке?
На ова и друга питања одговарала је психолог Слађана Луковић.

Обавештење о пројекту
Министарства просвете науке и технолошког развоја
"Набавка уџбеника и других набавних средстава за ученике основних школа за школску 2017/18. годину"

У оквиру Пројекта „Набавка уџбеника и других набавних средстава за ученике основних школа за школску 2017/18. годину“ уџбенике добијају:

 • ученици из социјално угрожених породица (примаоци новчане цоцијалне помоћи);
 • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану);
 • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања.

Као доказ о испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника за школску 2017/18. годину, потребно је доставити следећу документацију:

 • за ученике, социјално/материјало угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
 • за ученике који су у породици треће или свако наредно дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента (за свако дете).

За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану, посебна документација није потребна, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Ако ученик остварује право по више основа, уџбенике добија по основу једног критеријума.

Ако ученик остварује право по више основа, а један основ је стицање основношколског образовања и васпитања по индивидуалном образовном плану, уџбенике добија по том основу.

Рок за пријављивање, на нивоу школе, је до 15.04.2017. године (пријаве и информације код секретара школе).

За ученике првог разреда школске 2017/18. године, неће се вршити пријављивање од стране родитеља/стратеља, већ ће школа направити процену ученика првог разреда који остварују право, на основу броја пријављених ученика у осталим разредима.

У Београду, дана 04.04.2017. године

У ОШ Старина Новак уводи се развојно одељење

Развојно одељење представља облик групне подршке ђацима са тешкоћама у учењу и сметњама у развоју који су редовни ђаци наше школе. Ђаци развојног одељења остају ђаци својих одељења али добијају додатну подршку на посебним часовима заједно са својом редовном учитељицом. Развојно одељење води Горана Киковић, дипломирани дефектолог – олигофренолог, која ће у ОШ "Старина Новак" бити ангажована пет радних дана у недељи.

О развојном одељењу се детаљно можете информисати у елаборату

Влада Вучинић, директор школе

Обавештење чланова савета родитеља ОШ “Старина Новак“

У складу са чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања и новог Закона о уџбеницима, овим путем, чланове Савета родитеља ОШ „Старина Новак“ упознајемо са правима и обавезама у поступку избора уџбеника који ће се користити од школске 2016/17. до 2018/19. године.

 1. Школа ће створити услове за потпуно иформисање родитеља у вези са избором уџбеника. Чланови Савета родитеља треба да са родитељима сваког разреда школе утврде које уџбенике или наставна средства ученици користе, односно нису користили за одређени предмет. Утврђена мишљења и ставове, чланови Савета родитеља, могу изнети на следећој седници. Мишљење и ставови родитеља нису обавеза родитеља, већ њихово право.
 2. На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја постоји посебна електронска адреса за примедбе и питања (izbor.udzbenika@mpn.gov.rs).
 3. На сајту истог Министарства (http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/) објављена је Листа одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника које ће ученици користити наредне три школске године. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за сваки предмет, малопродајну цену и број страна уџбеника.
 4. Уџбеници са Листе су смештени/изложени у одређеним основним школама на територији Школске управе града Београда, те родитељи могу извршити увид у њихов садржај (списак школа за излагање уџбеника се налази у прилогу овог Обавештења).
 5. Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе, о чему се обавештава Савет родитеља.
 6. Мишљење родитеља о избору уџбеника није обавезујуће за доношење конaчне одлуке наставничког већа о њиховом избору.
 7. Према одредбама члана 34. ст. 4. и 5. Закона о уџбеницима издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.
 8. Према одредбама члана 34. став 1. истог Закона наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство.
 9. Посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са Законом, али да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника.

Београд, 18.3.2016. године Директор школе, Влада Вучинић

Школска управа Београд одређује списак основних школа за излагање уџбеника

Р. бр. Назив школе Адреса школе Уџбеници
1. ОШ „Дринка Павловић“ Косовска 19, Стари град математика I-VIII
2. ОШ „Вук Караџић“ Таковска 41, Стари град страни језици (немачки, енглески, руски, француски…) I-VIII
3. ОШ „Краљ Петар I“ Краља Петра 7 и маршала Бирјузова 43, Стари град историја, географија, познавање природе и друштва
4. ОШ „Скадарлија“ Француска 26, Стари град српски језик I-VIII
5. ОШ „Стари град“ Херцег Стјепана 7, Стари град ликовна култура, музичка култура I-VIII
6. ОШ „Радојка Лакић“ Александра Костића 1-7,Савски венац Техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство
7. ОШ „Браћа Барух“ Деспота Ђурђа 2, Стари град изборни предмети, свет око нас
8. ОШ „Вељко Дугошевић“ Милана Ракића 41, Звездара биологија, хемија, физика

Ђачки динар

Савет родитеља је на својој другој редовној седници донео одлуку о увођењу ђачког динара у износу од 1860,00 динара за текућу школску годину, који би се плаћао у две једнака рате. Од новца сакупљеним механизмом ђачког динара, подмириваће се издаци који иначе нису финансирани из буџета Републике Србије, као што су: физичко обезбеђење школе, клизање у леденој дворани Пионир, одржавање наставе у ботаничкој башти Јевремовац, стручне екскурзије (Холандија, Румунија...), реализације пројекта двојезичне наставе и других пројеката, као и котизације за учешће наших ђака у великом броју такмичења. Досадашње искуство показује да за финансирање поменутих активности ђачки динар није био довољан али да је представљао драгоцену помоћ.

Ђачки динар није обавеза родитеља и уплаћује се добровољно као вид донаторске помоћи школи. Унапред се захваљујемо на помоћи.

Водич за родитеље - Посебни облици наставе

ОШ "Старина Новак" организује посебна проширења наставе који представљају настојања да се обавезни наставни садржаји савладају на савременији начин, у духу времена у коме живимо. У тексту који следи биће укратко описане иновације у наставном процесу које спроводи школа сопственим снагама.

погледајте детаљније>>

Преузимање ђака млађих разреда

Поступак преузимања ђака млађих разреда из ОШ Старина Новак састоји се од следећих корака:

Први корак
Родитељ/старатељ пријављује се дежурном лицу у холу школе пружањем на увид Идентификационе картице. (Идентификациону картицу у два примерка издаје школа за сваког ђака млађих разреда и предаје их родитељу/старатељу који у потпуности одговара за њено коришћење)

Други корак
Дежурно лице коме је родитељ/старатељ пријавио потребу преузимања свог детета из школе, проверава Идентификациону картицу и помоћу интерне рачунарске мреже школе обавештава надлежну учитељицу која позваног ђака шаље у хол школе. (Родитељу/старатељу није дозвољено да без сагласности дежурног или одобрења надлежних у школи одлазе по своју децу у учионице, већ су обавезни да сачекају своје дете у холу у коме се код "Новакове баштице" налазе две клупе намењене за родитеље који чекају своју децу).

Трећи корак
Позвани ученик коме је учитељица помогла да се спреми, са својим стварима које носи кући силази из своје учионице у хол где га преузима родитељ/старатељ. (Родитељ/старатељ преузима своје дете искључиво у холу школе).

У Београду, септембар 2015. Влада Вучинић, директор школе