Добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2016/17 години изабрана је понуда “Generali Osiguranje Srbija” a.d.o. Beograd.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: трајни инвалидитет, смрт услед незгоде, смрт услед болести, дневна накнада, трошкови лечења, накнада за хируршку интервенцију као последица незгоде, болнички дани и једнократнa исплата за прелом кости који не оставља трајне последице.
Као посебне погодности “Generali Osiguranje Srbija” обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена осигурана сума без обзира на врсту прелома;
  • Исплату дневне накнаде (112,50 дин) за све дане трајања привремене неспособности;
  • Исплата стварних и нужних трошкова лечења у здравственим установама које би осигураник морао сам да плати, а највише до износа уговорене суме (440.000,00 динара).

Осигурање покрива ризике 24 часа (и у време када ученици нису у школи).

Родитељи који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање, треба да најкасније до 11.11.2016. године уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које су им достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном року, осигурање ће покривати период од 01.09.2016. до 31.08.2017. године.