Обавештење за добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2017/18. години изабрана је понуда “Generali Osiguranje Srbija” a.d.o. Beograd.

Годишња премија осигурања износи 400,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед незгоде, смрт услед саобраћајне незгоде, дневна накнада, трошкови лечења, накнада за хируршку интервенцију услед незгоде, болнички дани и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “Generali Osiguranje Srbija” обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена осигурана сума (6.400,00 динара) без обзира на врсту прелома и без обзира да ли је настао трајни инвалидитет или не;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (120,00 динара) због пролазне неспособности за похађање наставе која траје најмање 5 дана, за све дане трајања привремене неспособности у складу са извештајем лекара, а највише 200 дана у току једне године;
  • Исплата стварних и нужних трошкова лечења у здравственим установама које би осигураник морао сам да плати, а највише до износа уговорене суме (330.000,00 динара).
Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи).

Родитељи који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2017/18. години, треба најкасније до 25. октобра 2017. године (односно до 15.11.2017. године) да уплате износ од 400,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.09.2017. до 31.08.2018. године.

У Београду, дана 01.11.2017. године