Обавештење за добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2018/2019. години изабрана је понуда “Triglav osiguranje” a.d.o. Beograd.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед несрећног случаја, дневна накнада, трошкови лечења и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “Triglav osiguranje” a.d.o. Beograd обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена осигурана сума (12.000,00 динара) без обзира на врсту прелома и без обзира да ли је настао трајни инвалидитет или не;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (105,00 динара) за сваки дан осигураникове неспособности за похађање наставе, у складу са извештајем лекара;
  • Исплата нужних трошкова медицинске интервенције у одговарајућим здравственим установама (изузев приватним) који не падају на терет социјалног (здравственог осигурања), а настали су као последицанесрећног случаја, а највише до износа уговорене суме (265.000,00 динара).
Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...).

Родитељи, односно други законски заступници који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2018/19. години, треба најкасније до 26. октобра 2018. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене (и потпишу изјаву о примљеним информацијама о битним елементима уговора о осигурању ученика од последица несрећног случаја).

Уколико се уплата изврши у наведеном крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.09.2018. до 31.08.2019. године.

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде) Посебни услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја
Допунски услови за осигурање лица за случај прелома кости услед несрећног случаја Пријава штете од последица несрећног случаја стр. 1, стр. 2

У Београду дана 19.10.2018. године