Преузимање ђака млађих разреда

Поступак преузимања ђака млађих разреда из ОШ Старина Новак састоји се од следећих корака:

Први корак
Родитељ/старатељ пријављује се дежурном лицу у холу школе пружањем на увид Идентификационе картице. (Идентификациону картицу у два примерка издаје школа за сваког ђака млађих разреда и предаје их родитељу/старатељу који у потпуности одговара за њено коришћење)

Други корак
Дежурно лице коме је родитељ/старатељ пријавио потребу преузимања свог детета из школе, проверава Идентификациону картицу и помоћу интерне рачунарске мреже школе обавештава надлежну учитељицу која позваног ђака шаље у хол школе. (Родитељу/старатељу није дозвољено да без сагласности дежурног или одобрења надлежних у школи одлазе по своју децу у учионице, већ су обавезни да сачекају своје дете у холу у коме се код "Новакове баштице" налазе две клупе намењене за родитеље који чекају своју децу).

Трећи корак
Позвани ученик коме је учитељица помогла да се спреми, са својим стварима које носи кући силази из своје учионице у хол где га преузима родитељ/старатељ. (Родитељ/старатељ преузима своје дете искључиво у холу школе).

У Београду, септембар 2015. Влада Вучинић, директор школе