Menu

Осигурање ученика у школској 2022/2023. години


ОБАВЕШТЕЊЕ
за добровољно осигурање ученика од последица несрећног случаја

За колективно осигурање ученика ОШ "Старина Новак" од последица несрећног случаја у школској 2022/22. години изабрана је понуда “Миленијум осигурања” а.д.о. Београд.

Годишња премија осигурања износи 500,00 динара, а покривени су следећи ризици: инвалидитет, смрт услед незгоде, дневна накнада, трошкови лечења, болнички дан, хируршка интервенција услед незгоде и једнократнa исплата за прелом кости.

Као посебне погодности “Миленијум осигурање” а.д.о. Београд обезбеђује:

  • За прелом кости исплаћује се уговорена једнократна накнада (15.000,00 динара) без обзира на врсту прелома и да ли је дошло до трајног инвалидитета;
  • Исплату износа сразмерном % инвалидитета од осигуране суме од 1.600.000,00 динара на име утврђеног инвалидитета као последица несрећног случаја;
  • Исплату уговореног износа дневне накнаде (450,00 динара) за сваки дан осигураникове неспособности за школски рад –највише до 30 дана. Сматра се да је осигураник неспособан за школски рад када услед несрећног случаја не може похађати школу, односно пратити предавања, писати, сртати и обављати остале задатке;
  • Трошкове лечења –накнада стварних и нужних трошкова лечења, трошкови лечења у лечилиштима у складу са Законом о здравственом осигурању, као и трошкови које је осигураник сам платио и који не падају на терет државног здравсвеног осигурања;
  • Болнички дан (накнада за сваки дан проведен у установама стационарног типа-највише за 30 дана, 1.100,00 динара);
  • Хируршка интервенција – исплаћује се проценат од 50% од уговорене осигуране суме (12.000,00) за интервенције за које није потребно стационарно лечење, а 100% од уговорене осигуране суме (12.000,00) за интервенције за које је потребно стационарно лечење;
  • Смрт услед незгоде-као послeдица несрећног случаја подразумева исплату уговорене осигуране суме (800.000,00).

Осигурање покрива ризике 24 часа и то без обзира на место евентуалне незгоде (и у време када ученици нису у школи- код куће, на спортском терену, излету, екскурзији, зимовању...). Детаљни услови осигурања биће доступни на сајту школе.

Родитељи, односно други законски заступници, који желе да им дете буде укључено у колективно осигурање у школској 2022/23. години, треба најкасније до 21. октобра 2022. године да уплате износ од 500,00 динара путем уплатница које ће им бити достављене.

Уколико се уплата изврши у наведеном крајњем року, осигурање ће покривати период од 01.09.2022. до 31.08.2023. године.

За накнадне уплате премије осигурања (након рока -21.10.2022. године), осигурање ће покривати период од дана уплате до 31.08.2023. године.

У Београду дана 06.10.2022. године

Влада Вучинић, директор школе